Συμβουλευτική Γονέων

Συμβουλευτική Γονέων

Σε κάθε περίπτωση η στήριξη και η τακτική επικοινωνία και συνεργασία με τους γονείς αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική πορεία των παρεμβάσεων. Οι συναντήσεις με τους γονείς οργανώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρέμβασης ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της εκάστοτε περίπτωσης.

Related posts